Aktuality

Spolupráce se SŠ teleinformatiky

17. října 2019
Žáci byli seznámení s pojmem elektrický odpor. Pomocí audiovizuální techniky a praktických ukázek si vytvořili představu, co je elektrický odpor, a naučili se ho měřit pomocí měřicích přístrojů. Dále se dozvěděli, proč je v elektrotechnice elektrický odpor důležitý, jakým způsobem na něm vznikají ztráty a jak se je snažíme řešit.

14. 11. 2019
Žáci se tentokrát seznamovali s pojmem elektrické napětí. Pomocí audiovizuální techniky a praktických ukázek si žáci vytvořili představu, co je elektrické napětí, naučili se je definovat, a to jak jeho velikost, tak i směr. Poznali základní zdroje elektrického napětí a zkusili si napětí změřit pomocí měřicích přístrojů. Na praktických pokusech rozsvěceli žárovku a naučili se, že pokud k žárovce sériově připojí elektrický odpor, dojde ke ztrátě napětí a žárovka svítí méně.

16. 12. 2019
Žáci byli seznámení s pojmem elektrický proud. Pomocí audiovizuální techniky a praktických ukázek si vytvořili představu, co je elektrický proud, naučili se ho definovat, a to jak jeho velikost, tak i směr. Seznámili se se způsoby omezení protékajícího proudu rezistorem a s možnými způsoby jeho měření. Věnovali se i pojmu elektrický uzel. Na názorném příkladu s pomocí pracovního listu se naučili, jak velikost proudu ovlivňuje ztrátový výkon - teplo.

30. 1. 2020
Nenásilnou formou hry bylo provedeno zopakování a zafixování pojmů z prvních tří setkání. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. První vyučovací hodinu si vybírali různě bodované otázky z oblasti elektrického odporu, elektrického proudu a elektrického napětí. Při správné odpovědi příslušná skupina získala body. Ve druhé hodině každá skupina dostala postupně různé předměty spojené s elektrotechnikou a měla určit, o jaké předměty jde, popřípadě k čemu slouží. Soutěž skončila nerozhodně, obě skupiny získaly 2500 bodů. K určení vítěze byl použit předmět – potenciometr, který poznala skupina A, a stala se tak vítězem.

28. 2. 2020
Žáci byli seznámeni s učebnou elektrického měření na SŠ teleinformatiky, se zásadami používání měřicích stolů (stop tlačítko), s pokyny pro první pomoc v případě úrazu elektrickou energií a s pokyny pro případ požáru. Součástí seznámení bylo i proškolení žáků ohledně bezpečnosti a získání §4, vyhlášky 50/1978 Sbírky pro prostor laboratoře Elektrického měření na SŠ Teleinformatiky.
Během školení byl brán zřetel na způsoby ochrany osob a majetku před účinky elektrického proudu. Byly probrány bezpečnostní prvky elektrického obvodu – pojistka, jistič, proudový chránič a jejich funkce při ochraně před dotykem živé části.
Na konci druhé hodiny všichni žáci úspěšně zvládli tase elektrotechnické způsobilosti.


Mohelníková - 2.3.2020 17:31

zpět