Úřední deska

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - Stavební práce léto 2019
     výzva ke stažení >>> ZDE <<<
     výsledek výzvy >>> ZDE <<<


Výsledek zápisu do první třídy pro školní rok 2019/2020
seznam přijatých uchazečů >> SEZNAM <<
seznam dodatečně přijatých uchazečů k 29.4.2019 >> SEZNAM 2 <<
Žadatelé, kteří nejsou uvedeni ve výše uvedeném seznamu, budou informováni dopisem o dalším postupu řešení jejich žádosti.NÁZEV ŠKOLY
 • Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

  Sídlo organizace
 • Bulharská 23/1532, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00

  ID datové schránky
 • tmemqtq

  ŘEDITEL ŠKOLY
 • Ing. Aleš KAZICKÝ
  Jmenován starostou Městského obvodu Ostrava - Poruba od 1.2.2008.
  Ředitel je statutárním orgánem školy.


  ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
 • Mgr. Milena VINCENCIOVÁ
  - statutární zástupce ředitele školy
 • Mgr. Kamila MOHELNÍKOVÁ

  PRÁVNÍ FORMA
 • Příspěvková organizace

  ZŘIZOVATEL
 • Město Ostrava, Městský obvod Poruba

  POČET TŘÍD
 • První stupeň: 13 tříd
 • Druhý stupeň: 9 tříd

  ZAMĚŘENÍ
 • Škola podporující zdraví.
 • 4 třídy na druhém stupni se zaměřením na matematické a přírodovědné předměty.
 • Výuka probíhá ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu.  Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • Stížnost, oznámení, nebo podnět lze podat ústně, písemně nebo telefonem řediteli školy nebo jeho zástupci.
 • Na písemnou stížnost, oznámení nebo podnět bude odpovězeno písemně.
 • Proti vyřízení stížnosti, oznámení nebo podnětu je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení.

  Informace o zpracování osobních údajů
  Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete zde.

  Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
 • Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo prostřednictvím telefonu v kanceláři školy.
 • Na ústní informaci bude odpovězeno ústně.
 • Nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost o ni písemně.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.
 • Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Informaci je možno podat zveřejněním nebo odkazem na zveřejněnou informaci.
 • Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 15 dnů.

  Pí. Zdenka Wantulová, referentka školy, je stanovena pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. na telefonu 596 962 035.

  Omezení práva na poskytnutí informací
  Škola informaci neposkytne v těchto případech:
 • Požadovaná informace je v souladu se zákonem 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a s nařízením vlády č. 246/98 Sb.
 • Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasovém původu, národnosti, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech.
 • Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona 513/91 Sb.
 • Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá.
 • Informace se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů, nebo by její poskytnutí bylo porušením duchovního vlastnictví.

  Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb
 • Na náklady spojené s vyhledáním informací podle množství a složitosti vyhledávání 50,- Kč.
 • Pořízení kopie za stránku A4 2,- Kč.
 • Odeslání informace poštou ve výši poštovného, nejméně však 20,- Kč.
 • Vystavení druhopisu vysvědčení 100,- Kč.
 • Vyhotovení kopie rozhodnutí 50,- Kč.
 • Platby se provádějí při podání žádosti.

  Pravomoci a působnost ředitele školy
  Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, §165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb.
  Ředitel školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací činnosti, za efektivní využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:
 • Přijetí žáka do základního vzdělávání
 • Odkladu povinné školní docházky
 • Dodatečném odložení povinné školní docházky
 • Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let v souladu se zákonem 561/2004 Sb.
 • Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů
 • Zařazení či vyřazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematice a přírodovědným předmětům
 • Zařazení či vyřazení žáka do školního stravování nebo školní družiny
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39
 • Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky § 52 odst. 6, § 66 odst. 7, § 97 odst. 8
 • Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby § 123 odst. 4
 • Povolení a zrušení individuálního vzdělávání § 41.

  Žádosti o informace a jejich řešení podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • žádost č.j.ZŠ-Bul-92/2019

  DALŠÍ INFORMACE
 • od 1.8.2007 jsme plátci DPH.

  4.6.2019