Pro rodiče
- Zápis do prvních tříd 2020 -


Výsledek zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021 >>> dokument <<<

Vážení rodiče,
z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou proběhne zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 pouze elektronicky bez osobní přítomnosti dětí ve škole.Termín zápisu: 15. 4. – 24. 4. 2020
Časové období zpřístupnění elektronického systému: 15. 4.2020 0:00 – 24. 4. 2020 10:00

Plánovaný počet přijímaných žáků: 52 žáků (2 třídy po 26 žácích)


Postup při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce
1. Ve středu 15.4.2020 bude zpřístupněn na této stránce elektronický systém.
2. Zákonný zástupce vyplní v elektronickém systému osobní údaje zapisovaného dítěte, osobní údaje zákonného zástupce a vygeneruje si žádost o přijetí.
3. Zákonný zástupce vygenerovanou žádost podepíše a doručí škole do 24.4.2020 jedním z následujících způsobů:
     a) do datové schránky školy (tmemqtq)
     b) e-mailem s uznávaným osobní elektronickým podpisem na adresu skola@zsbulharska.cz
     c) poštou na adresu Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 23/1532, příspěvková organizace, Bulharská 1532, Ostrava-Poruba, 708 00
     d) vhozením do schránky školy
     e) osobním podáním na základě telefonické nebo emailové domluvy
4. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii rodného listu. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)
5. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)


Postup při podání žádosti o odklad povinné školní docházky
1. Ve středu 15.4.2020 bude zpřístupněn na této stránce elektronický systém.
2. Zákonný zástupce vyplní v elektronickém systému osobní údaje zapisovaného dítěte, osobní údaje zákonného zástupce a vygeneruje si žádost o odklad.
3. Zákonný zástupce vygenerovanou žádost podepíše a doručí škole do 24.4.2020 jedním z následujících způsobů:
     a) do datové schránky školy (tmemqtq)
     b) e-mailem s uznávaným osobní elektronickým podpisem na adresu skola@zsbulharska.cz
     c) poštou na adresu Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 23/1532, příspěvková organizace, Bulharská 1532, Ostrava-Poruba, 708 00
     d) vhozením do schránky školy
     e) osobním podáním na základě telefonické nebo emailové domluvy
4. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii rodného listu. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)
5. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii doporučujícího posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a prostou kopii doporučujícího posudku odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)


Termíny osobního příjmání žádostí:
     - si volíte z nabídky v elektronickém systému
     - jsou voleny tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků
            15.4.2020 středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
            16.4.2020 čtvrtek 8:00 - 11:00
            17.4.2020 pátek 8:00 - 11:00
            ------------------------------
            21.4.2020 úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
            22.4.2020 středa 8:00 - 11:00
            23.4.2020 čtvrtek 8:00 - 11:00
            24.4.2020 pátek 8:00 - 11:00


Průběh správního řízení
1. 24.4.2020 bude ukončeno přijímání žádostí.
2. Bude vybráno maximálně 52 dětí na základě hodnotících kritérií a pravidel hodnocení.
3. V případě žádostí o odklad budou zákonní zástupci kontaktováni školou a bude jim vysvětlen další postup.
4. Zákonným zástupcům bude umožněno nahlédnout do spisu.
5. Škola po ukončení správních řízení zveřejní na úřední desce a webových stránkách školy seznam s kódy dětí přijatých od 1.9.2020 do 1. ročníku.


Hodnoticí kritéria
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 mělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 nemělo odloženou povinnou školní docházku 2 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (15. a 24.4.2020) žákem školy 1 bod

  Pravidla hodnocení
     Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnoticích kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 52 dětí, pokud maximální počet žáků ve třídě nebude muset být snížen v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky o základním vzdělávání.

     V případě rovnosti bodů na 52. a 53. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 52. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.


  31.3.2020 Ing. Aleš Kazický - ředitel školy


  Informace ředitele základní umělecké školy (ZUŠ), která působí i v naší školní budově a po skončení běžné dopolední výuky pracuje s našimi žáky, kteří se do ZUŠ přihlásí.