Pro rodiče
- Zápis do prvních tříd 2021 -


Výsledek zápisu
>>> výsledek zápisu <<<

Zákonní zástupci, kteří požádali o odklad povinné školní docházky, budou vyzvání k doložení chybějících dokladů nebo je kontaktuje referentka školy. V případě žádostí o přijetí dětí, které 1.9.2021 nedovrší šesti let, budou zákonní zástupci kontaktováni školou a bude dohodnutý další postup.
Vážení rodiče,
průběh zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 bude upraven podle aktuální epidemiologické situace.


Časové období zpřístupnění elektronického systému: 12. 4.2021 0:00 – 20. 4. 2021 10:00 (administrativní část)
Termín zápisu: 19. 4. – 20. 4. 2021 (motivační část - pohovor dítěte s učitelem)

Plánovaný počet přijímaných žáků: 48 žáků (2 třídy po 24 žácích)


Postup při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce
1. V pondělí 12.4.2021 bude zpřístupněn na této stránce elektronický systém.
2. Zákonný zástupce vyplní v elektronickém systému osobní údaje zapisovaného dítěte, osobní údaje zákonného zástupce a vygeneruje si žádost o přijetí.
3. Zákonný zástupce vygenerovanou žádost podepíše a doručí škole do 20.4.2021 jedním z následujících způsobů:
     a) do datové schránky školy (tmemqtq)
     b) e-mailem s uznávaným osobní elektronickým podpisem na adresu skola@zsbulharska.cz
     c) poštou na adresu Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 23/1532, příspěvková organizace, Bulharská 1532, Ostrava-Poruba, 708 00
     d) osobním podáním na základě telefonické nebo emailové domluvy
4. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii rodného listu. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)
5. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)


Postup při podání žádosti o odklad povinné školní docházky
1. V pondělí 12.4.2021 bude zpřístupněn na této stránce elektronický systém.
2. Zákonný zástupce vyplní v elektronickém systému osobní údaje zapisovaného dítěte, osobní údaje zákonného zástupce a vygeneruje si žádost o odklad.
3. Zákonný zástupce vygenerovanou žádost podepíše a doručí škole do 20.4.2021 jedním z následujících způsobů:
     a) do datové schránky školy (tmemqtq)
     b) e-mailem s uznávaným osobní elektronickým podpisem na adresu skola@zsbulharska.cz
     c) poštou na adresu Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 23/1532, příspěvková organizace, Bulharská 1532, Ostrava-Poruba, 708 00
     d) osobním podáním na základě telefonické nebo emailové domluvy
4. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii rodného listu. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)
5. Zákonný zástupce zároveň škole doloží prostou kopii doporučujícího posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a prostou kopii doporučujícího posudku odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Lze to provést dálkovým způsobem (stačí je zaslat na email skola@zsbulharska.cz)


Termíny osobního příjmání žádostí:

     - domluvte si telefonicky, pokud nechcete využít osobní konzultace nebo podáváte žádost o odklad a máte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
            12.4.2021 pondělí 12:00 - 14:00
            13.4.2021 úterý 8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
            14.4.2021 středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
            15.4.2021 čtvrtek 8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
            16.4.2021 pátek 8:00 - 11:30
            ------------------------------
            19.4.2021 pondělí 12:00-14:00
            20.4.2021 úterý 8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00


Osobní konzultace :
     - budou možné v pondělí 19.4. a úterý 20.4. ve zvoleném čase
     - termín a čas si vybíráte v elektronickém systému před odesláním žádosti o přijetí


Průběh správního řízení
1. 20.4.2021 bude ukončeno přijímání žádostí.
2. Bude vybráno maximálně 48 dětí na základě hodnotících kritérií a pravidel hodnocení.
3. V případě žádostí o odklad budou zákonní zástupci kontaktováni školou a bude jim vysvětlen další postup.
4. Zákonným zástupcům bude umožněno nahlédnout do spisu.
5. Škola po ukončení správních řízení zveřejní na úřední desce a webových stránkách školy seznam s kódy dětí přijatých od 1.9.2021 do 1. ročníku.


Hodnoticí kritéria
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2020 mělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2020 nemělo odloženou povinnou školní docházku 2 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (12. a 20.4.2021) žákem školy 1 bod
 • zapisované dítě nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií 0 bodů

  Pravidla hodnocení
     Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnoticích kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 48 dětí, pokud maximální počet žáků ve třídě nebude muset být snížen v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky o základním vzdělávání.

     V případě rovnosti bodů na 48. a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.


  8.3.2021 Ing. Aleš Kazický - ředitel školy
  aktualizováno 22.4.2021