Pro rodiče
- Zápis do 1. tříd 2018 -

Výsledek zápisu do první třídy pro školní rok 2018/2019
seznam přijatých uchazečů >> SEZNAM <<
Žadatelé, kteří nejsou uvedeni ve výše uvedeném seznamu, budou informováni dopisem o dalším postupu řešení jejich žádosti.


Zápis k povinné školní docházce (dále jen zápis) proběhne:

   úterý 3. dubna 2018 od 13 do 18 hodin
   středa 4. dubna 2018 od 13 do 16 hodin

v 1. patře pavilonu D školy. Vstup bude viditelně označen.

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě první třídy, které budou naplněny maximálně do počtu 30 žáků na třídu.

Maximální počet žáků ve třídě může být snížen podle § 4 odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání

Hodnoticí kritéria
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2017 mělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2017 nemělo odloženou povinnou školní docházku 2 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (3. a 4.4.2018) žákem školy 1 bod

  Pravidla hodnocení
     Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnoticích kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 60 dětí, pokud maximální počet žáků ve třídě nebude muset být snížen v souladu s § 4 odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání (X - počet žáků, o který musí být snížena kapacita tříd v souladu § 4 odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání v platném znění).

     V případě rovnosti bodů na (60 – X). a (61 – X). místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na (60 – X). místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedkyně školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.


  Postup při zápise
 • zákonný zástupce si během Dne otevřených dveří (21.3.2018) nebo v době od 19.3. do 3.4.2018 vybere v objednávkovém systému termín a objedná se k zápisu. Objednáním zároveň zákonný zástupce souhlasí s účasti dítěte na motivační části zápisu, kde učitel bude posuzovat školní zralost dítěte.
 • zákonný zástupce k zápisu donese:
       - vyplněnou nepodepsanou Žádost o přijetí k povinné školní docházce a formulář Údaje pro školní matriku
       - občanský průkaz
       - rodný list zapisovaného dítěte
       - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v roce 2017 uděleno
       - posudek pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra u dětí se zdravotním omezením

 • zákonný zástupce, který bude žádat odklad povinné školní docházky, k zápisu donese:
       - vyplněnou nepodepsanou Žádost o odklad povinné školní docházky a formulář Údaje pro školní matriku
       - občanský průkaz
       - rodný list zapisovaného dítěte
       - doporučující posudek pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
       - doporučující posudek odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
       - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v roce 2017 uděleno

 • zaměstnanec školy zkontroluje údaje na žádosti a zákonný zástupce žádost podepíše
 • učitel posoudí školní zralost dítěte na připravených zábavných stanovištích (max. 20 minut)
 • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 • škola po ukončení správních řízení zveřejní na úřední desce a webových stránkách školy seznam s kódy dětí přijatých od 1.9.2018 do 1. ročníku.


 • Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky
     Prohlídky školy proběhnou ve středu 21.3.2018 od 8 do 12 hodin. Budete moci vstoupit do hodin a podívat se na způsob výuky a školní prostředí.
     Začátek prohlídky v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
     Setkání rodičů s vedením školy proběhne ve středu 21.3.2018 16:00 - 17:00

  Dokumenty
 • leták zápis 2018 obrázek
 • podrobnosti k zápisu 2018 soubor PDF
 • údaje pro školní matriku soubor PDF - soubor DOC
 • žádost o přijetí k povinné školní docházce soubor PDF
 • žádost o odklad povinné školní docházky soubor PDF

 • Podrobnosti k objednávkovému systému budou zveřejněny do 19.3.2018.

  26.2.2018 Ing. Aleš Kazický - ředitel školy
  aktualizováno -
  spustění rezervace -