Pro rodiče
Školní poradenské pracoviště


    Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zabezpečuje poskytování poradenských služeb dle vyhl. č.72/2005 Sb. (ve znění vyhl. č. 197/2016 Sb.), o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Členové poradenského pracoviště poskytují poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům a pomáhají tak řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence a školní psycholog.

Výchovný poradce Metodik prevence Školní speciální pedagog
Školní psycholog
Mgr. Milena Vincenciová Mgr. Jolana Beilová Mgr. Silvie Veiserová Mgr. Barbora Buzková
kontakt: 596 962 035 kontakt: 596 962 035 kontakt: 596 962 035 kontakt: 596 962 035
vincenciova@zsbulharska.cz beilova@zsbulharska.cz veiserova@zsbulharska.cz buzkova@zsbulharska.cz

konzultační hodiny

konzultační hodiny

konzultační hodiny

konzultační hodiny
středa 15:00 - 16:00 hodin    pondělí 14:30 - 17:00 hod
   úterý, středa 15:30 - 17:00 hodin
středa 15:00 - 16:00 hod úterý 9:00 - 15:00 hod
čtvrtek 9:00 - 15:00 hod
další informace další informace další informace

Hlavní cíle
 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními