Školská rada


Školská rada se řídí §167 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada má šest členů, jejich funkční období jsou 3 roky.

Složení školské rady platné od 1.10.2017
 členové jmenováni zřizovatelem
   Ing. Jiří Hlavinka
   Bc. Michal Šíma

 členové voleni zákonnými zástupci žáků
   
   Ing. Milan Šeděnka
   Zina Štenclová - předsedkyně

 členové voleni pedagogickými pracovníky školy
   Mgr. Jolana Beilová
   Mgr. Hana Krejčová


Práva a povinnosti školské rady:
   a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
   c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
   d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
   f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
   h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
   i) podává návrh na odvolání ředitele,
   j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Podněty pro školskou radu lze zasílat na emailovou adresu skolskarada (zavináč) zsbulharska (tečka) cz